למשרדנו ניסיון צבור, מגוון ומוצלח בניהול הליכי גילוי מרצון מול רשויות המס, והסדרת המיסוי האזרחי הנובע מן ההליך. במסגרת הליך זה, מעניקה רשות המיסים אפשרות לנישום יחיד תושב ישראל המחזיק כספים, רכוש או הון מחוץ לישראל, ואשר עבר עבירה על חוקי המס (לרבות אי דיווח על הכנסות ונכסים בישראל ומחוץ לישראל, ניהול רישומים כוזבים, החזקת חשבונות בנק מחוץ לישראל), להגיש בקשה להליך של גילוי מרצון, אשר יקנה לו חסינות מנקיטת הליכים פליליים במישור המס, וכן יעניק לו הקלות במישור הגבייה- ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. כמי שכיהן בעברו כפקיד שומה לחקירות במשך שנים רבות, וכן כמי שכיהן בתפקידי הנהלה בכירים ברשות המיסים בשנים שבהן פורסמו הנהלים, היה ד"ר חיים גבאי, עו"ד שותף בקביעתם ובניסוחם של הכללים הנובעים לנוהל גילוי מרצון, ועמל על קביעת מתווה הפעולה הדרוש מבחינת הנישום לקבלת חסינות מפני ההליך הפלילי. באחרונה, פרסמה רשות המיסים הוראות חדשות הנוגעות להליך הגילוי מרצון, שתחולתן למשך תקופה קצובה. במסגרת זו, מתירה הרשות הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות הנוהל. עוד פורסמה אפשרות להגיש בקשה לגילוי מרצון ב"מסלול מקוצר", לטיפול בבקשות שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪ בשנות הדיווח לפי מבחנים מסוימים. בנוסף, משרדנו משתף פעולה עם משרדי רו"ח ועו"ד אמריקאים לדיווח וגילוי מרצון לשלטונות I.R.S בארה"ב.